TOVAR V AKCII

 
skladom
 
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Wita spol. s r.o.
Krásnohorská 8
851 07 Bratislava
tel: +421 911 632 632
info@wita.sk

» OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Zmluvné podmienky

Kupujúci :
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s firmou Wita spol. s r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovarv na internetových stránkach (www.wita.sk) elektronického obchodu predávajúceho.
Tovar:
Tovar, ktorý sa nachádza v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach (www.wita.sk) obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Základné ustanovenia
Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e mailovým objednaním ‐ súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach (www.wita.sk) obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho.
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní ‐ objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.wita.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.
Kúpnu cenu hradí Kupujúci dobierkou Slovenskej pošty alebo kuriérnej spoločnosti v hotovosti pri prevzatí tovaru. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom vo vnútri zásielky, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. V kúpnej cene podľa bodu Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného sadzobníka.
Základné práva a povinnosti predávajúceho:
  • je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar a riadne zaň zaplatiť
  • je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
  • má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami - uvedenom pri objednávaní tovaru

 

Ochrana súkromia

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, fakturačnú adresu vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, dodaciu adresu)

 

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.wita.sk obchodu predávajúceho.

 

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o obchode a o zmene a doplnení zákona  o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
V Bratislave dňa 10.11.2011

Zmluvné podmienky pre služby

Zmluvné strany súhlasia s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami sprostredkovania a poskytovania služieb, tovarov a darčekových poukazov spoločnosťou Wita spol. s.r.o., IČO: 45 635 692 , so sídlom: Krásnohorská 8, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 65973/B (ďalej len Wita spol. s.r.o.). Tieto všeobecné obchodné podmienky sú uverejnené na webových stránkach www.wita.sk, čím je umožnené všetkým zmluvným stranám ich uloženie alebo kopírovanie.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Spoločnosť Wita spol. s.r.o. ako poskytovateľ darčekových, zážitkových a iných služieb a tovarov vydáva v súlade s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „obchodné podmienky“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi:

Wita spol. s.r.o.
so sídlom Krásnohorská 8
IČO:
45 635 692, DIČ: 202 306 7849
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: 2772392453/0200

SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK33020000000000 2772392453

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 65973/B
(ďalej aj ako „Poskytovateľ“)

a


Objednávateľom
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)


a

prípadne treťou
osobou, v ktorej prospech je zmluva uzatvorená a ktorá s ňou prejavila súhlas
(ďalej aj ako „
Príjemca“)

 

1.2. Poskytovateľ sám alebo prostredníctvom tretích osôb zaisťuje účasť na rôznych akciách, aktivitách uvedených v ponuke Poskytovateľa alebo poskytuje rôzne služby a tovary (ďalej ako „služba“ alebo „služby“) pre Objednávateľa, príp. pre Príjemcu, na základe nákupu služby u Poskytovateľa. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Objednávateľom služby, príp. treťou osobou, v ktorej prospech je zmluva uzatvorená a ktorá s ňou prejavila súhlas. Všetky takéto zmluvné vzťahy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3. Tieto obchodné podmienky upravujú taktiež podmienky pre vystavenie a využívanie tzv. Univerzálneho poukazu (ďalej len ako „Univerzálny poukaz“).

1.4. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ - občan, riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré neupravujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, zákonom číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. V prípade, že je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa zmluvné vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.4. Odoslaním objednávky (tj. návrhu zmluvy) Objednávateľ potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi bezvýhradne a plne súhlasí. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené na internetových stránkach www.wita.sk .

2. Pojmy

  1. Poskytovateľ služby alebo tiež Poskytovateľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní
    a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov poskytuje služby.

  2. Objednávateľ služby alebo tiež Objednávateľ - môže ním byť spotrebiteľ, tj. osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito službami; Objednávateľom môže byť takisto podnikateľ, ktorý užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito službami.

  3. Príjemca služby alebo tiež Príjemca - je ním buď Objednávateľ služby alebo tretia osoba, v ktorej prospech bola zmluva uzatvorená, a tá s ňou prejavila súhlas, príp. tretia osoba ktorej Príjemca služby svoje práva a povinnosti zo zmluvy postúpil.

  4. Darčeková zásielka – je zásielka, ktorej obsahom je najmä darčekový poukaz (vouscher) alebo univerzálny poukaz vystavený Poskytovateľom, ktoré oprávňuje Objednávateľa alebo Príjemcu služby pre využitie objednanej služby.

3. Predmet zmluvy, jej uzatvorenie a realizácia

3.1. Predmetom zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi Objednávateľom a Poskytovateľom je záväzok Poskytovateľa služby zaistiť dodanie služby resp. služieb popísaných v zmluve (teda v objednávke a jej potvrdenie) a záväzok Objednávateľa zaplatiť za poskytnutie týchto služieb Poskytovateľovi dohodnutú cenu a služby za stanovených podmienok využiť. Zmluvné vzťahy vznikajú medzi Objednávateľom služby a Poskytovateľom služby doručením potvrdenia objednávky zo strany Poskytovateľa Objednávateľovi (tj. okamžikom uzatvorenia zmluvy). Objednávateľ môže objednať konkrétnu službu (zážitok) z aktuálnej ponuky Poskytovateľa služby.

3.2. Písomná, emailová, faxová alebo telefonická objednávka Objednávateľa je návrhom zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená okamihom doručenia záväzného súhlasu (potvrdenia objednávky) Poskytovateľa služby Objednávateľovi s týmto jeho návrhom. Doručením potvrdenia objednávky podľa predchádzajúcej vety vznikajú medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzájomné práva a povinnosti. V prípade, ak je zmluva uzatvorená v prospech tretej osoby, tá sa stáva oprávnenou až okamžikom, keď so zmluvou prejaví súhlas. Pokiaľ tretia osoba neprejaví súhlas, zmluva je platne uzatvorená len medzi zmluvnými stranami (tj. medzi Objednávateľom a Poskytovateľom služby), ktoré ju uzatvorili, a právo na plnenie má Objednávateľ, ktorý plnenie v prospech tretej osoby vyhradil (to isté platí, pokiaľ tretia osoba súhlas odmietla). Súhlas Príjemcu služby s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami možno prejaviť výslovne ako aj konkludentne (a to napríklad tak, že využije poskytnutú službu). Spolu s potvrdením objednávky obdrží Objednávateľ Všeobecné obchodné podmienky a faktúru Poskytovateľa. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy vrátane kúpnej zmluvy.

3.3. Poskytovateľ služby po pripísaní platby na jeho účet od Objednávateľa odošle Objednávateľovi alebo tretej osobe, v ktorej prospech je zmluva uzatvorená darčekovú zásielku, a to do .5. pracovných dní od prijatia platby. V prípade platby dobierkou Poskytovateľ odošle darčekovú zásielku ihneď po obdržaní objednávky. Miestom dodania darčekovej zásielky je miesto takto označené objednávateľom v objednávkovom formulári alebo pri telefonickej objednávke. Za doručenie darčekovej zásielky Príjemcovi služieb sa považuje jeho prevzatie Príjemcom služieb alebo inou oprávnenou osobou zdržujúcu sa v dobe doručenia na mieste dodania. Súčasťou darčekovej zásielky je darčekový poukaz, sprievodný list obsahujúci ďalšie podmienky, za ktorých bude objednaná služba realizovaná s ohľadom na jej charakter, ďalej kód objednávky (tj. číslo pridelené Poskytovateľom služby), prípadne kartička s venovaním od Objednávateľa služieb.

3.4. Doba, po ktorú trvá záväzok Poskytovateľa služby dodať službu (t.j. platnosť darčekového poukazu), je minimálne ..1.. mesiac od dátumu uzatvorenia zmluvy (t.j. od dátumu potvrdenia objednávky Poskytovateľom) a je uvedená na darčekovom poukaze ako aj v sprievodnom liste v darčekovej zásielke. Po uplynutí doby platnosti darčekového poukazu stratí Objednávateľ a aj Príjemca služby nárok na poskytnutie služby bez nároku na vrátenie ceny. Uplynutím doby platnosti darčekového poukazu zaniká záväzok Poskytovateľa dodať službu.

3.5. V prípade zakúpenia Univerzálneho poukazu sú podmienky poskytnutia ako aj do po ktorú trvá záväzok Poskytovateľa služby dodať službu rovnaká ako pri zakúpení konkrétnej služby t.j. darčekového poukazu). V prípade ak je rozdiel medzi hodnotou univerzálneho poukazu a cenou konkrétnej služby: a) kladný zostáva tento rozdiel vo forme kreditu na konte Príjemcu, ktoré mu bude automaticky vytvorené b) záporný vznikne Prijímateľovi záväzok doplatiť tento rozdiel Poskytovateľovi podľa faktúry, ktorú mu Poskytovateľ odošle. Prijímateľ služby môže svoj kredit využiť pri ďalšom nákupe. Doba platnosti kreditu na Príjemcovom konte je ..12.. mesiacov od jeho pripísania na konto. Po .12... mesiacoch Príjemca služby stráca nárok na čerpanie svojho kreditu.

3.6. Oprávnenie využiť službu môže byť prevedené na tretiu osobu len po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa služby, pričom prevádzajúci je povinný informovať nového oprávneného o právach a povinnostiach plynúcich z uzatvorenej zmluvy.

3.7. Darčekový poukaz ako aj Univerzálny poukaz je jednorazový a po využití služby sa stáva neplatným.

3.8. Rezervácia termínu a miesta využitia konkrétnej služby musí byť dostatočne vopred dohodnutá s Poskytovateľom služby tak, aby služba bola využitá do konca doby platnosti darčekového poukazu. Žiadosť o rezerváciu musí byť urobená Príjemcom služby v lehote uvedenej v sprievodnom liste pred požadovaným termínom využitia zážitku. Lehota pre podanie žiadosti o rezerváciu je vždy uvedená v sprievodnom liste s ohľadom na charakter konkrétneho zážitku. Príjemca služby požiada o rezerváciu termínu a miesta prostredníctvom kontaktných údajov  uvedených Poskytovateľom v sprievodnom liste. Poskytovateľ služby sa zaväzuje ponúknuť termín a miesto využitia služby Príjemcovi služby do ...10.. pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o rezerváciu. Po telefonickom potvrdení ponúknutého termínu a miesta Príjemcom zašle Poskytovateľ služby Príjemcovi služby potvrdenie o rezervácii, ktorého vystavením sa rezervácia stáva záväzná.

3.9. Poskytovateľ výslovne prehlasuje, že nie je povinný vymeniť Príjemcovi darčekový poukaz resp. Univerzálny poukaz za protihodnotu v peňažnej forme, čo Objednávateľ a Príjemca služby berú na vedomie a s tým aj súhlasia.

4. Cena a platobné podmienky

4.1. Cena ponúkaných služieb je vždy uvedená na internetových stránkach Poskytovateľa služby. Cena služby podľa konkrétnej uzatvorenej zmluvy je vždy uvedená v objednávke služby, na faktúre príp. predfaktúre odoslanej poštou Objednávateľovi. Cena je vždy uvedená vrátane príslušnej sadzby DPH. Cena môže byť kupujúcim uhradená iba spôsobmi, ktoré sú ponúkané na internetovej adrese http://www.wita.sk (tj. prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou). Splatnosť faktúr je stanovená na 14 kalendárnych dní.

4.2. Úhrada ceny za poskytnutie služby musí byť uskutočnená v mene uvedenej na faktúre. V prípade úhrady bankovým prevodom hradí Objednávateľ všetky bankové poplatky, tak aby Poskytovateľovi služby bola dohodnutá cena za službu, pripísaná na jeho účet v plnej výške.

4.3. Za deň zaplatenia objednanej služby je považovaný deň pripísania celej ceny za službu na bankový účet Poskytovateľa, ktorý je uvedený vyššie. Ak je celá cena objednanej služby hradená prostredníctvom Univerzálneho poukazu, je za deň zaplatenia objednanej služby považovaný deň doručenia objednávky služby Poskytovateľovi. Ak je len časť objednanej služby hradená prostredníctvom Univerzálneho poukazu, je za deň zaplatenia objednanej služby považovaný deň, kedy bude zostatok cena služby pripísaný na bankový účet Poskytovateľa. Ak Objednávateľ uhradí celú cenu za objednanú službu bude mu doručený v súlade s vyššie uvedeným od Poskytovateľa riadny daňový doklad na korešpondenčnú adresu uvedenú v objednávke.

4.4. Doprava darčekovej zásielky je vo výške 4€ EUR.


4. Zrušenie rezervácie (Storno)

4.1. Príjemca služby je oprávnený zrušiť rezerváciu termínu a miesta využitia služby najneskôr .15.... pracovných dní pred dohodnutým termínom a miestom poskytnutia služby (a to v pracovnej dobe od .09:00. hod do ..19:00. hod.) a zaväzuje sa dohodnúť si s Poskytovateľom služby v rámci doby platnosti darčekového poukazu nový termín a miesto poskytnutia služby.

4.2. Ak je rezervácia využitia služby zrušená neskôr ako je uvedené v bode 4.1. alebo sa Príjemca vôbec nedostaví k využitiu služby v zmysle rezervácie, je služba považovaná za riadne poskytnutú a Poskytovateľovi za ňu prináleží cena v plnej výške, uvedené však neplatí v prípade vyššej moci. V prípade ak bola rezervácia využitia služby zrušená neskôr ako je uvedené v bode 4.1. alebo sa Príjemca vôbec nedostaví k využitiu služby v zmysle rezervácie z dôvodov vyššej moci má Príjemca služby oprávnený žiadať o novú rezerváciu v rámci doby platnosti darčekového poukazu, avšak len ak uhradil náklady vynaložené Poskytovateľom služby, príp. treťou osobou v súvislosti s pôvodnou rezerváciou, avšak najviac do výšky ceny objednanej služby.

4.3. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť rezerváciu využitia služby najneskôr .15. pracovných dni pred dohovoreným termínom poskytnutia služby (a to v pracovnej dobe od .09:00. hod do .19:00. hod.). Príjemca má v tomto prípade právo dohodnúť si s Poskytovateľom nový termín a miesto využitia služby. Ak však nebude možné, aby si Príjemca dohodol nový termín a miesto využitia služby podľa predchádzajúcej vety v rámci platnosti darčekového poukazu, bude mu Poskytovateľom služby doba platnosti darčekového poukazu predĺžená o .12. mesiacov.

4.4. Zrušenie rezervácie urobené a zavinené Poskytovateľom neskôr ako v lehote uvedenej v bode 4.3., zakladá právo Príjemcovi služby na náhradu nevyhnutných nákladov vynaložených v priamej súvislosti so zrušením rezervácie (napr. náklady na dopravu do miesta poskytnutia služby), avšak najviac do výšky ceny objednanej služby. Príjemca má v tomto prípade právo dohodnúť si s Poskytovateľom nový termín a miesto využitia služby. Ak však nebude možné, aby si Príjemca dohodol nový termín a miesto využitia služby podľa predchádzajúcej vety v rámci platnosti darčekového poukazu, bude mu Poskytovateľom služby doba platnosti darčekového poukazu predĺžená o.12. mesiacov.

4.5. Ak bude rezervácia zrušená Poskytovateľom z dôvodu vyššej moci (napr. z dôvodu nepriaznivého počasia, pokiaľ má vplyv na poskytnutie služby a pod.), má Príjemca služby nárok len na dohodnutie si nového termínu a miesta využitia služby v rámci platnosti darčekového poukazu.

4.6. V prípade ak je predmetom poskytnutia služby pobyt Príjemcu v ubytovacom zariadení platia špecifické podmienky zrušenia, ktorých znenie je vždy uvedené na sprievodnom liste, ktorý je súčasťou darčekovej zásielky.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1. Príjemca služby sa zaväzuje sám posúdiť či je zdravotne a fyzicky spôsobilý k bezpečnému využitiu vybranej služby. Informácie o obmedzeniach, ktoré sa môžu týkať niektorých ponúkaných služieb (napr. vek, zdravotná a telesná spôsobilosť, potreba zdravotnej prehliadky), sú uvedené v ponuke Poskytovateľa každej takej služby, a ďalej sú uvedené v sprievodnom liste, ktorý je súčasťou darčekovej zásielky. Príjemca služby vyhlasuje, že využíva objednanú službu výlučne na svoju vlastnú zodpovednosť a riziko.

5.2. Príjemca služby je povinný obstarať si všetky potrebné dokumenty nevyhnutné k využitiu služby (napr. cestovné doklady, poistenie, potvrdenie o lekárskej prehliadke a pod.). Zoznam potrebných dokumentov je uvedený v sprievodnom liste, ktorý je súčasťou darčekovej zásielky.

5.3. Príjemca služby sa zaväzuje nahradiť všetku škodu, ktorá vznikla v dôsledku neplatnosti alebo neúplnosti potrebných dokumentov, ktoré si mal obstarať k využitiu služby.

5.4. Príjemca služby je povinný dostaviť sa v dohodnutom termíne na miesto poskytnutia služby s príslušným darčekovým poukazom pre tento zážitok určeným (tj. označeným číslom zhodným s číslom darčekového poukazu v záväznom potvrdení rezervácie) a darčekový poukaz odovzdať Poskytovateľovi služby alebo jeho zástupcovi alebo subdodávateľovi alebo inej zodpovednej osobe na mieste poskytnutia služby. Pokiaľ Príjemca nepredloží pred poskytnutím služby darčekový poukaz, bude rezervácia považovaná za stornovanú zo strany Príjemcu služby s dôsledkami uvedenými v bode IV, bod 4.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

5.5. Objednávateľ je povinný zabezpečiť sprievod a dohľad dospelej osoby, pokiaľ je príjemcom služby osoba mladšia ako 15 rokov, prípadne zaistiť súhlas zákonného zástupcu pri účasti osoby mladšej ako 18 rokov, ak je táto osoba bez doprovodu zákonného zástupcu.

5.6. Poskytovateľ  služby sa zaväzuje prostredníctvom subdodávateľa zabezpečiť na mieste poskytnutia služby zodpovednú osobu, ktorá preškolí Príjemcu služby a zoznámi ho so všetkými povinnosťami a podmienkami, ktorými sa musí riadiť po dobu uskutočnenia služby.

5.7. Príjemca služby zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Poskytovateľovi služieb alebo jeho subdodávateľovi v rámci čerpania služieb z dôvodov porušenia pokynov zodpovednej osoby, s ktorými bol zoznámený pred poskytnutím služby alebo prostredníctvom darčekového poukazu alebo sprievodného listu.

5.8. Obsah darčekového poukazu a dodatočných informácii uvedených v sprievodnom liste zodpovedá situácií, ktorá bola známa v dobe vydania týchto dokumentov. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vykonávať v prípade potreby zmeny oboch dokumentov. Poskytovateľ oznámi všetky zmeny bez zbytočného odkladu Objednávateľovi alebo Príjemcovi.

6. Odstúpenie od zmluvného vzťahu

6.1. Poskytovateľ služby je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

a) Z dôvodu zrušenia poskytovania požadovanej služby zo strany subdodávateľa. V takom prípade má Príjemca služby nárok na vrátenie zaplatenej ceny. O zrušení služby je Poskytovateľ služby povinný Príjemcu služby informovať najneskôr nasledujúci deň po doručení žiadosti o rezervácii služby Poskytovateľovi. Zmluvné strany sú oprávnené v týchto prípadoch dohodnúť sa na poskytnutí náhradnej služby v hodnote pôvodne dohodnutej služby.

b) Z dôvodu hrubého porušenia povinnosti Príjemcu služby vyplývajúcej z uzatvorenej zmluvy. V takom prípade má Poskytovateľ služby nárok na uhradenie nákladov vynaložených v súvislosti s plnením uzatvorenej zmluvy, čím nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.

6.2. Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

a) Z dôvodu hrubého porušení povinností Poskytovateľom služby vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy.

b) Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 15 kalendárnych dní od prevzatia plnenia, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. V prípade takéhoto odstúpenia zo strany Objednávateľa má Poskytovateľ právo na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov spojených s uzatvorením a následným odstúpením od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy z akéhokoľvek vyššie uvedeného dôvodu ktorejkoľvek so zmluvných strán musí byť urobené písomnou formou v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, prípadne iného zákona, v závislosti od konkrétneho zmluvného vzťahu.

7. Reklamácia

7.1. Poskytovateľ služby je povinný Príjemcovi služby zabezpečiť poskytnutie služby špecifikovanej v darčekovom poukaze v súlade s uzatvorenou zmluvou, aktuálnymi Všeobecnými obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

7.2. V prípade, ak nesplní Poskytovateľ služby svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, je Príjemca služby povinný poskytnutú službu u Poskytovateľa reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od skončenia poskytovania služby. V prípade, že poskytnutie služby neprebehlo vôbec, je Príjemca služby povinný poskytnutú službu u Poskytovateľa reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov plynúcich od prvého dňa, keď mala byť služba poskytnutá (keď sa malo začať jej poskytovanie).

7.3. Príjemca je povinný uplatniť reklamáciu písomnou formou a je povinný v nej uviesť číslo darčekového poukazu a popísať vady poskytnutej služby.

7.4. Poskytovateľ  služby reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca odo dňa jej riadneho uplatnenia, vybaví. Pre prípad zamietnutia reklamácie  Poskytovateľ Príjemcovi vydá písomné odôvodnenie.

7.5. V prípade, že Príjemca služby riadne uplatní reklamáciu a táto je oprávnená, má právo na odstránenie vád poskytovanej služby a ak to nie je možné, má právo na primeranú zľavu z ceny, prípadne môže od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sú dané podmienky pre odstúpenia od zmluvy z dôvodu na strane Poskytovateľa služby, má Príjemca služby právo na vrátenie uhradenej ceny služby.


8. Ochrana osobných údajov

8.1. Osobné údaje Objednávateľa, resp. Príjemcu služby potrebné pre komunikáciu s týmito osobami, budú použité výhradne pre účely plnenia uzatvorenej zmluvy, vrátane rezervácie služby alebo jej zmeny. Objednávateľ, resp. Príjemca služby súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a súčasne udeľuje aj súhlas s použitím jeho osobných údajov v rozsahu kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, email a adresa) pre potreby plnenia zmluvy a ďalej pre účely vnútorných rozborov a analýz.

8.2. V prípade, keď je príjemcom služieb osoba odlišná od Objednávateľa, môžu sa jeho osobné údaje použiť len pre účely plnenia zmluvy, k akémukoľvek ďalšiemu spracovaniu ich osobných údajov je nutné jeho výslovný súhlas.

8.3. Objednávateľ, prípadne tretia osoba, v ktorej prospech je zmluva uzatvorená, má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom o ochrane osobných údajov (z. č. 428/2002 Zb. v znení neskorších predpisov). Všetky údaje získané od Objednávateľa alebo Príjemcu sú využívané výhradne pre vnútornú potrebu Poskytovateľa služby a nie sú poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dodávatelia služieb (subdodávatelia), ktorým sú osobné údaje Objednávateľa a Príjemcu predávané v minimálnom rozsahu, nutnom pre plnenie zmluvy. Osobné údaje Objednávateľa a Príjemcu sú zabezpečené proti zneužitiu. Údaje sú uchovávané tak, aby neboli prístupné aplikáciami tretích osôb.

8.4. Poskytovateľ služby vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetových stránok www.............sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich tieto stránky, odkiaľ bol spravený vstup na internetové stránky atď.). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality internetových stránok Poskytovateľa služby.

8.5. Všetky materiály a informácie na stránkach Poskytovateľa sú výhradne duševným vlastníctvom tejto spoločnosti alebo osôb s ňou spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité alebo upravované bez súhlasu Poskytovateľa.

8.6. Internetové stránky Poskytovateľa môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky tretích osôb; Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah takých internetových stránok a za služby na nich ponúkané.

 

9. Záverečné ustanovenia

 

9.1. Zmluvné vzťahy upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi SR .

9.2. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 24.06.2010

M2YyZ